คำขวัญสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
มาตรฐาน เรียนรู้ จริงใจ ให้ความจริง
Standard Educated Sincere Reliable

Image 02
เมื่อ 31 ส.ค.58 กำลังพล สลก.ทบ. ร่วมแสดงความยินดี กับ ลก.ทบ. ที่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น พร้อมแสดงความยินดีกับ ลก.ทบ. คนใหม่
Image 02อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ 6 ส.ค.58 ลก.ทบ. เข้าร่วมงานวันสถาปนา 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กพ.ทบ. กบ.ทบ. สบ.ทบ. และ สลก.ทบ. ณ ห้อง 221 บก.ทบ.
Image 02อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด

เมื่อ 2 ต.ต.58 กำลังพลสำนักงานเลขานุการกองทัพบก เข้าร่วมพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ลก.ทบ. ณ อาคารสำนักงานเลขานุการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์(เจ้าหน้าที่สินเชื่อ)
อ่านเพิ่มเติม
การสร้างอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขั้นธ์ ด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
อ่านเพิ่มเติม