การจัดการความรู้ สลก.ทบ.

คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ สลก.ทบ.(ก.ค.60)
ภาพกิจกรรมการอบรมการจัดการความรู้ สลก.ทบ. มี.ค.60
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมการจัดการความรู้ประจำปี 2560
ภาพกิจกรรมการอบรมการจัดการความรู้ สลก.ทบ. พ.ค.59
ขออนุมัติคณะกรรมการสารสนเทศ สลก.ทบ.
ขออนุมัติคณะอนุกรรมการ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการรับรองผู้บังคับบัญชาฯ
คณะกรรมการดำเนินการการจัดการความรู้ สลก.ทบ.
คณะกรรมการอำนวยการการจัดการความรู้ สลก.ทบ.2
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
โครงการการจัดการความรู้ฯ สลก.ทบ.ปี 59
นำเรียน ลก.ทบ. โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ เม.ย.59 ลง web site แผนคู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มี.ค.59
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 2559
การจัดการความรู้ ทบ. ใหม่
y