อดีตผู้บังคับบัญชา

พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ 1 ต.ค.2557 - 30 ก.ย.2558

พลตรี พลภัทร วรรณภักตร์ 1 ต.ค.2553 - 30 ก.ย.2557

พลตรี จิรเดช สิทธิประณีต 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2553

พลตรี วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 28 เม.ย.2549 - 30 ก.ย.2552

พลตรี จเร อานุภาพ 1 ต.ค.2548 - 28 เม.ย.2549

พลตรี จักรกฤษณ์ อินทรทัต 1 ต.ค.2546 - 30 ก.ย.2548

พลตรี ศิริพงศ์ บุญพัฒน์ 1 ต.ค.2542 - 30 ก.ย.2546

พลตรี ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ 1 ต.ค.2541 - 30 ก.ย.2542

พลตรี พงษ์เทพ เทศประทีป ณ สกลนคร 1 เม.ย.2538 - 30 ก.ย.2541

พลตรี จตุฤิทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 1 ต.ค.2534 - 31 มี.ค.2538

พลตรี อนุสร กฤษณะเศรณี 2 ต.ค.2531 - 30 ก.ย.2534

พลตรี นฤดล เดชประดิยุทธ์ 2 ต.ค.2524 - 1 ต.ค.2531

พลตรี วิชิต บุญยวัฒน์ 1 ต.ค.2519 - 30 ก.ย.2524

พลตรี มรกต ธัญญสิริ 1 ต.ค.2516 - 30 ก.ย.2519

พลโท ยรรยง ประยุทธเสนีย์ 1 ต.ค.2510 - 30 ก.ย.2516

พลเอก ลักษณ์ ศาลิคุปต 18 เม.ย.2504 - 30 ก.ย.2510

พันเอก จำนง สังขตุลย์ 15 ก.พ.2498 - 16 เม.ย.2504

พลตรี ประสิทธิศิลป์ สัมพันธ์ยุทธ์ 17 ธ.ค.2495 - 14 ก.พ.2498

พลโท ฉลอง อุชุโกมล ตั้งแต่ 9 ก.ย.2490 - 16 ธ.ค.2495

y